แนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

วิศวกรรมชีวการแพทย์  คือ การใช้ทักษะและ cutting edge technology ในการบูรณาการ (integration) ความรู้พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์เข้ากับวิชาความรู้ทางด้านการแพทย์ ทั้งด้านการรักษาพยาบาล การตรวจวินิจฉัย เพื่อให้ได้องค์ความรู้ใหม่และนวัตกรรม ที่เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการรักษาพยาบาล  และการพัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์ ดังนั้นผลลัพธ์ของวิศวกรรมชีวการแพทย์คือการสร้างคน สร้างงาน และสร้างความมั่งคั่งโดยการวิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตและขีดความสามารถในการแข่งขัน  และทำให้เกิดวงจรของการพัฒนาที่ไม่สิ้นสุด ซึ่งจะนำพาประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ในที่สุด

บุคคลากร

คณาจารย์ของสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ มีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายทั้งด้าน วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งทำให้งานวิจัยของสถาบันสามารถตอบโจทย์ทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ทางสถาบันยังมีความร่วมมือกับอาจารย์ท่านอื่นภายในและภายนอกคณะแพทยศาสร์ รวมทั้งภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สามารถดูข้อมูลของอาจารย์แต่ละท่านได้โดยคลิกอ่านเพิ่มเติม

หลักสูตร

การประชุมและกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

อ่านทั้งหมด

29


มิ.ย.


2021

งานประชุม ICBME 2021