แนะนำสถาบัน

เมื่อ ปี พ.ศ. 2536 คณะผู้วิจัยจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์จาก คณะ แพทยศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.นพ.วิทูรลีลามานิตย์เป็นหัวหน้าโครงการได้จัดทำโครงการ วิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุน วิจัยและพัฒนาให้โครงการเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าสำหรับ รักษาผู้ป่วยกลืนลำบาก ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

บุคคลากร

เมื่อ ปี พ.ศ. 2536 คณะผู้วิจัยจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์จาก คณะ แพทยศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.นพ.วิทูรลีลามานิตย์เป็นหัวหน้าโครงการได้จัดทำโครงการ วิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุน วิจัยและพัฒนาให้โครงการเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าสำหรับ รักษาผู้ป่วยกลืนลำบาก ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

หลักสูตร

การประชุมและกิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

อ่านทั้งหมด

21


ม.ค.


2017

งานประชุม Biomedical Engineering

15


ก.พ.


2017

กิจกรรมแนะนำหลักสูตร

22


ก.พ.


2017

งานประชุม BMEiCON2017