ปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์


ชื่อปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์), ปร.ด. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
หลักสูตรปริญญาเอก หลักสูตรนี้แบ่งการศึกษา เป็น 2 แบบ คือ
1. แบบ 1.1 และ 1.2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นงานวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว แต่อาจเรียนรายวิชา เพิ่มเติมได้โดยไม่นับหน่วยกิต
2. แบบ 2.1 และ 2.2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นงานวิจัย โดยมีการเรียนรายวิชาร่วมกับการทำวิทยานิพนธ์

โครงสร้างหลักสูตร
 

หมวดวิชา แบบ 1 แบบ 2
แบบ 1.1 แบบ 1.2 แบบ 2.1 แบบ 2.2
หมวดวิชาบังคับ - - 9 9
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า - - 3 15
หมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 72 36 48
รวมไม่น้อยกว่า 48 72 48 72

นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 371-513 สัมมนาพิเศษระดับปริญญาเอก 1 หรือ 

รายวิชา 371-514 สัมมนาพิเศษระดับปริญญาเอก 2  โดยไม่นับหน่วยกิต (audit) ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต

และต้องผ่านการประเมินจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในกรณี ลงทะเบียนมากกว่าภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต

ให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

 

หมายเหตุ

  • แบบ 1.1 และ 2.1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
  • แบบ 1.2 และ 2.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี