แนะนำสถาบัน

เมื่อ ปี พ.ศ. 2536 คณะผู้วิจัยจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์จาก คณะ แพทยศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.นพ.วิทูรลีลามานิตย์เป็นหัวหน้าโครงการได้จัดทำโครงการ วิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุน วิจัยและพัฒนาให้โครงการเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าสำหรับ รักษาผู้ป่วยกลืนลำบาก ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

บุคคลากร

เมื่อ ปี พ.ศ. 2536 คณะผู้วิจัยจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์จาก คณะ แพทยศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี รศ.นพ.วิทูรลีลามานิตย์เป็นหัวหน้าโครงการได้จัดทำโครงการ วิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุน วิจัยและพัฒนาให้โครงการเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าสำหรับ รักษาผู้ป่วยกลืนลำบาก ศูนย์เทคโนโลยี อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

หลักสูตร

Upcoming conferences and events

MORE

1

พ.ย.

meeting

09:00 AM

29

พ.ย.

meeting2

03:50 PM

30

พ.ย.

meeting3

04:30 PM