หลักสูตรปี 2560 มีรายวิชาใหม่ที่เปิด คือ วิชาการเป็นผู้ประกอบการด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์  และ ทักษะวิจัยและจริยธรรมด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์