คุณสมบัติเพื่อการรับทุน

1.เป็นนักศึกษาสัญชาติไทยในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ของคณะแพทยศาสตร์

2.เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างรับทุนการศึกษาอื่น

3.ทุนเงินเดือนและค่าธรรมเนียม ต้องไม่มีต้นสังกัด

4.มีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอาจารย์สังกัดคณะแพทยศาสตร์

5.อาจารย์ที่ปรึกษาต้องไม่ติดค้างผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษาที่ได้รับทุนนี้ เกิน 2 ปี หลังสิ้นสุดเวลาทุน