ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ xxxx


ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมชีวการแพทย์) , วท.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรนี้แบ่งการศึกษา เป็น 2 แบบ คือ
1. แผน ก แบบ ก 1 เป็น แผนการศึกษาที่เน้นงานวิจัย โดยมีการทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียว แต่อาจกำหนดให้เรียนเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นได้โดย ไม่นับหน่วยกิต
2. แผน ก แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นงานวิจัย โดยมีการเรียนรายวิชาร่วมกับการทำวิทยานิพนธ์

โครงสร้างหลักสูตร
 

หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2
หมวดวิชาบังคับ - 9
หมวดวิชาเลือกไม่น้อยกว่า - 7
วิทยานิพนธ์ 36 20
รวมไม่น้อยกว่า 36 36

หมายเหตุ   นักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชา 371-512 สัมมนาพิเศษระดับปริญญาโท

     โดยไม่นับหน่วยกิต (audit)  ภาคการศึกษาละ 1 หน่วยกิต และต้องผ่านการประเมินจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา