การเข้ารับการศึกษา

เปิดรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ปริญญาโท)
คณะแพทยศาสตร์

หลักสูตรภาคปกติ เปิดสอนที่วิทยาเขตหาดใหญ่
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ : 7 คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร


แผน ก แบบ ก1

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ เป็นผู้สำเร็จปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
 • เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยในแขนงวิชาที่ต้องการศึกษา หรือมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการทำวิจัย
 • คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แผน ก แบบ ก2

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือเป็นผู้สำเร็จปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต
 • คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

 

3. หลักฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ส่งภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ผ่านทางระบบการรับสมัคร หรือที่  E-mail : ibme.psuinfo@gmail.com หรือยื่นโดยตรงที่หลักสูตรฯ)

    3.1 หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานจากหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด (กรณีที่มีประสบการณ์การทำงาน)

    3.2 หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ในการเรียน โดยระบุถึง สาเหตุ แรงจูงใจ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ พร้อมทั้งงานวิจัยที่ต้องการศึกษาหรือสนใจ มีแนวคิดเกี่ยวกับการทำวิจัยเรื่องนั้นอย่างไร  โดยเขียนในลักษณะเรียงความไม่น้อยกว่า  2 หน้ากระดาษ A4

    3.3 บทความ บทคัดย่อ ที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ หรือ ได้รับการยอมรับเพื่อตีพิมพ์หรือตีพิมพ์แล้ว (ถ้ามี)

    3.4 ผลการสอบภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

    3.5 หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้ที่สอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 1 ฉบับ

 


หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (ปริญญาเอก)
คณะแพทยศาสตร์

หลักสูตรภาคปกติ เปิดสอนที่วิทยาเขตหาดใหญ่
1. จำนวนนักศึกษาที่จะรับ : 7 คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

แบบ 1.1

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท สาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยในแขนงวิชาที่ต้องการศึกษา โดยมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ ซึ่งมีหลักฐานรับรอง หรือ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
 • คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แบบ 1.2

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี เกียรตินิยม สาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์  วิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 • เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยในแขนงวิชาที่ต้องการศึกษา หรือมีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ที่มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการทำวิจัย
 • คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แบบ 2.1

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท สาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ โดยมีหลักฐานรับรอง  หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือเป็นผู้สำเร็จปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตที่มีผลการเรียนดีมาก
 • คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

แบบ 2.2

 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีมาก สาขาวิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิทยาศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์สุขภาพ       
 • คุณสมบัติอื่น ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

          ทั้งนี้ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ต้องผ่านเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


3. หลักฐานประกอบการรับสมัครเฉพาะสาขาวิชา (ส่งภายในวันที่ 12 มีนาคม 2561 ผ่านทางระบบการรับสมัคร หรือที่  E-mail : ibme.psuinfo@gmail.com หรือยื่นโดยตรงที่หลักสูตรฯ)

3.1 หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานจากหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด (กรณีที่มีประสบการณ์การทำงาน)

3.2 หนังสือแจ้งวัตถุประสงค์ในการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ โดยระบุถึง สาเหตุ แรงจูงใจ ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ พร้อมทั้งงานวิจัยที่ต้องการศึกษาหรือสนใจ มีแนวคิดเกี่ยวกับการทำวิจัยเรื่องนั้นอย่างไร โดยเขียนในลักษณะเรียงความไม่น้อยกว่า 3 หน้ากระดาษ A4

3.3 บทความ บทคัดย่อ ที่นำเสนอในงานประชุมวิชาการ หรือ ได้รับการยอมรับเพื่อตีพิมพ์หรือตีพิมพ์แล้ว

3.4 ผลการสอบภาษาอังกฤษ 

3.5 หนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ผู้ที่สอนในระดับปริญญาตรีและ/หรือปริญญาโท จำนวน 2 ท่าน


ช่วงเวลารับสมัคร: 15 ธันวาคม 2560 - 15 กุมภาพันธ์ 2561

ตารางการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ (เหมือนกันทั้งระดับปริญญาโท และ เอก)


สอบสัมภาษณ์   วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โครงการจัดตั้งสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

--------------------------------------------------------------------------------------

ทุนการศึกษา: ทุนบัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์  

ผู้สมัครสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โทร. 074-451-743 หรือ  e-mail: ibme.psuinfo@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------------