บุคคลากร

ผู้อำนวยการสถาบัน

  รองศาสตราจารย์นายแพทย์ พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
Email: putpnu@hotmail.com
 

คณาจารย์

 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
E-mail: panote.t@psu.ac.th
งานวิจัยที่สนใจ: เครื่องมือตรวจวัดด้านชีวภาพ
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ สุนทร วงษ์ศิริ
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์
E-mail: wsunton@medicine.psu.ac.th
งานวิจัยที่สนใจ: การสร้างต้นแบบรวดเร็ว ชนิด 3มิติ เพื่อการผ่าตัด
 
  รองศาสตราจารย์ ดร.จิรัฐ มีเสน
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์
E-mail: jirutmeesane999@yahoo.co.uk
งานวิจัยที่สนใจ: วัสดุชีวภาพ และ วิศวกรรมเนื้อเยื่อ
 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์
E-mail: schatpun@gmail.com
งานวิจัยที่สนใจ: ระบบไหลเวียนโลหิต และ สารทดแทนโลหิต ชีวกลศาสตร์
 
 

ดร.สมยศ จิรสถิตสิน
E-mail: somjot.c@psu.ac.th

งานวิจัยที่สนใจ: ระบบของไหลจุลภาค

 
  เจิมพิภัช เจริญปัญญาศักดิ์
(กำลังศึกษาต่อต่างประเทศ 2553 - ปัจจุบัน)
E-mail: jerm.j@psu.ac.th
 
  ดร.สรชา ธรรมภิวัฒนา
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์
E-mail: soracha.t@psu.ac.th
งานวิจัยที่สนใจ: ระบบนำส่งยาและนาโนเทคโนโลยีในการนำส่งยา
 
  ดร.อติชาต ขวัญเยื้อง
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์
E-mail: palm.atichart@gmail.com
งานวิจัยที่สนใจ: การใช้ไฟไนเอลิเมนต์ในการวิเคราะห์ปัญหาทางออร์โธปิดิกส์
 
  ดร.ภาสรัตน์ คงขาว
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์
E-mail: k.pasarat@gmail.com
งานวิจัยที่สนใจ: อนูชีววิทยาของมะเร็ง การตรวจวิเคราะห์ทางอนูวิทยา
 
  ดร.ต้องหทัย ไพรัตน์
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์
E-mail: t.phairatana@gmail.com
งานวิจัยที่สนใจ: เครื่องมือตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้าเพื่อการแพทย์ อุปกรณ์ของไหลจุลภาค
 
 

เลขานุการและเจ้าหน้าที่

 
 

นงนภัส พรธีระภัทร
E-mail: kusalaporn.p@psu.ac.th

,pnongnap@medicine.psu.ac.th

 
  ณัฐมน แก้วชื่น
E-mail: nutmon77@gmail.com
 
  เตือนใจ ศิริรังษี

 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 18:37 น. )