บุคคลากร

 

เลขานุการและเจ้าหน้าที่

 
 

นงนภัส พรธีระภัทร
E-mail: kusalaporn.p@psu.ac.th

,pnongnap@medicine.psu.ac.th

 
  ณัฐมน แก้วชื่น
E-mail: nutmon77@gmail.com
 
 

ชญานีย์ สังวาลย์
E-mail: chayanee.san@psu.ac.th

     
 

 

เตือนใจ ศิริรังษี