วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันเพื่อการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ

 

พันธกิจของสถาบัน

1. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์
2. สร้างเครือข่ายด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
3. สนับสนุนกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี
4. ให้บริการทางวิชาการ
5. พัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
6. บริหารและประสานงานบุคคลและหน่วยงาน
7. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2011 เวลา 15:42 น. )